Modelowanie wojskowej przejezdności terenu

Wojskowa przejezdność terenu to możliwość poruszania się wojsk na przełaj w różnych warunkach pogodowych. Na podstawie określonej przejezdności system w sposób automatyczny wyznacza optymalną trasę przemieszczania, omijającą wszelkie utrudnienia i przeszkody terenowe.

Autorskie algorytmy programistyczne pozwalają na automatyczne generowanie wojskowych map przejezdności (dostępności) terenu, które są wizualizowane w geoportalu. Ich szczegółowość zależy od potrzeb oraz szczebla pododdziału, który te mapy będzie wykorzystywał. Algorytmy określania współczynników drożności bazują m.in. na wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych. Warunki przejezdności wyznaczane są na podstawie wojskowych i cywilnych danych wejściowych.

Nowatorski system ma zastosowanie zarówno wojskowe – w procesie planowania operacyjnego podczas tzw. informacyjnego przygotowania pola walki, jak i cywilne – w procesie zarządzania kryzysowego. System może wyznaczyć dostępność na poziomie operacyjnym, generując mocno uogólnione mapy, jak i na poziomie taktycznym, analizując możliwość przemieszczania się pojedynczych pojazdów o określonych parametrach.

  • Jednostka

    Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

  • Rok opracowania

    2020

  • Autor

    Krzysztof Pokonieczny